نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن 16 سنگین تیر آهن 16 انبار آریا فولاد آریا فولاد 4,930,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق فولادی 43,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق گیلان 45,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2/5 میلیمتری انبار آریا فولاد - 44,800 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 3 میلیمتری انبار آریا فولاد - 45,300 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق اهوازی 45,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 50,300 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 3 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 37,800 تومان
ورق سیاه ضخامت 4 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,700 تومان
ورق سیاه ضخامت 2 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,900 تومان
ورق سیاه ضخامت 2 ورق سیاه 1000 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
ورق سیاه ضخامت 4 ورق سیاه 1500 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 36,300 تومان
ورق سیاه ضخامت 5 ورق سیاه 1250 انبار آریا فولاد فولاد مبارکه 38,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میلگرد 14 قائم 26,300 تومان
میلگرد 28 آجدار A3 میلگرد 28 زاگرس تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میلگرد 20 قائم 26,300 تومان
میلگرد 16 آجدار A3 میلگرد 16 قائم 26,300 تومان
میلگرد 10 آجدار A3 میلگرد 10 زاگرس تومان
میلگرد 18 آجدار A3 میلگرد 18 زاگرس 26,600 تومان
میلگرد 22 آجدار A3 میلگرد 22 قائم 26,300 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 50,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1250 کاشان کارخانه 50,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آبی ضخامت 40 ورق رنگی 1000 فولاد مبارکه 57,300 تومان
ورق رنگی ضخامت 40 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی ضخامت 47 ورق رنگی 1000 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی ضخامت 47 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی ضخامت 48 ورق رنگی 1000 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی ضخامت 48 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه تومان
ورق رنگی آبی ضخامت 50 ورق رنگی 1250 فولاد مبارکه 56,000 تومان
ورق رنگی قهوه ای ضخامت 50 ورق رنگی 1250 انبار اصفهان فولاد مبارکه 56,200 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن 16 سنگین تیر آهن 16 انبار آریا فولاد آریا فولاد 4,930,000 تومان
تیرآهن 14 سنگین تیر آهن 14 انبار آریا فولاد آریا فولاد 4,950,000 تومان
تیرآهن 18 سنگین تیر آهن 18 انبار آریا فولاد آریا فولاد 6,760,000 تومان
تیرآهن 14 سبک تیر آهن 14 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 18 سبک تیر آهن 18 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 16 سبک تیر آهن 16 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 30 سنگین تیر آهن 30 انبار آریا فولاد آریا فولاد 16,940,000 تومان
تیرآهن 27 سنگین تیر آهن 27 انبار آریا فولاد آریا فولاد 10,830,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق فولادی 43,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق گیلان 45,500 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2/5 میلیمتری انبار آریا فولاد - 44,800 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 3 میلیمتری انبار آریا فولاد - 45,300 تومان
قوطی پروفیل پروفیل 2 میلیمتری انبار آریا فولاد ورق اهوازی 45,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل Z 22 ضخامت 2/5 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق فولادی 42,800 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 2 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق اهوازی 42,800 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 43,100 تومان
پروفیل Z 22 ضخامت 2 پروفیل زد 22 با کیفیت ورق فولادی 43,300 تومان
پروفیل Z 20 ضخامت 2/5 پروفیل زد 20 با کیفیت ورق فولادی 42,800 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق فولادی 42,500 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 2 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق اهوازی 43,300 تومان
پروفیل Z 18 ضخامت 3 پروفیل زد 18 با کیفیت ورق اهوازی 45,800 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی 10 ناودانی 10 24,600 تومان
ناودانی 6 ناودانی 6 24,600 تومان
ناودانی 12 ناودانی 12 25,200 تومان
ناودانی 10 ناودانی 10 24,880 تومان
ناودانی 8 ناودانی 8 24,600 تومان
ناودانی 12 ناودانی 12 24,930 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی 5 نبشی 5 23,115 تومان
نبشی 4 نبشی 4 23,390 تومان
نبشی 7 نبشی 7 23,115 تومان
نبشی 10 نبشی 10 23,200 تومان
نبشی 6 نبشی 6 23,115 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی سنگین موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد 29,400 تومان
پروفیل سبک موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 4 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,800 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 3 انبار آریا فولاد آریا فولاد 24,390 تومان
ناودانی سبک موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 6 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
نبشی موجودی انبار آریا فولاد 5 انبار آریا فولاد آریا فولاد 23,390 تومان
پروفیل سنگین موجودی انبار آریا فولاد انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناس های آریا فولاد زنده رود
دسترسی سریع به کارشناسان آریا فولاد زنده رود از بخش ذیل امکان پذیر است
مصطفی ارزانی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_300
حامد کریمی
کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی
0313114_330
مجید جوانی
کارشناس فروش پروفیل
0313114_340
آقای رنجبر
کارشناس فروش ورق های روغنی
0313114_320
آرش کریمی
کارشناس فروش سیاه بار
0313114_310
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه آریا فولاد

مشاهده بیشتر