آریا فولاد

قیمت آریا فولاد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق گالوانیزه_0/78 ورق گالوانیزه 1250 تومان
تیرآهن 16 سنگین تیر آهن 16 انبار آریا فولاد آریا فولاد 4,930,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1000 50,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/40 ورق گالوانیزه 1250 کاشان کارخانه 50,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/45 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/48 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان کارخانه تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/50 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 47,300 تومان
ورق گالوانیزه_0/55 ورق گالوانیزه 1000 43,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/55 ورق گالوانیزه 1250 سمنان اصفهان 42,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/58 ورق گالوانیزه 1000 42,500 تومان
ورق گالوانیزه_0/58 ورق گالوانیزه 1250 روی اندود اصفهان 42,200 تومان
تیرآهن 14 سنگین تیر آهن 14 انبار آریا فولاد آریا فولاد 4,950,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/60 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 46,500 تومان
تیرآهن 18 سنگین تیر آهن 18 انبار آریا فولاد آریا فولاد 6,760,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/60 ورق گالوانیزه 1250 ورق خودرو کارخانه 46,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/68 ورق گالوانیزه 1000 دشتستان اصفهان 40,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/68 ورق گالوانیزه 1250 دشتستان اصفهان 39,800 تومان
ورق گالوانیزه_0/70 ورق گالوانیزه 1000 ورق خودرو کارخانه 44,000 تومان
ورق گالوانیزه_0/70 ورق گالوانیزه 1250 کاشان اصفهان 44,000 تومان
تیرآهن 14 سبک تیر آهن 14 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 18 سبک تیر آهن 18 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 16 سبک تیر آهن 16 انبار آریا فولاد آریا فولاد تومان
تیرآهن 22 سنگین تیر آهن 22 انبار آریا فولاد آریا فولاد 8,470,000 تومان
تیرآهن 30 سنگین تیر آهن 30 انبار آریا فولاد آریا فولاد 16,940,000 تومان
تیرآهن 27 سنگین تیر آهن 27 انبار آریا فولاد آریا فولاد 10,830,000 تومان
تیرآهن 24 سنگین تیر آهن 24 انبار آریا فولاد آریا فولاد 9,222,000 تومان
تیرآهن 20 سنگین تیر آهن 20 انبار آریا فولاد آریا فولاد 9,066,000 تومان