شاخص قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته است

0
(0)

فصل بهار 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل هشت واحد درصد کاهش داشته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار در فصل بهار ١۴٠٢ شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران ٢١۵۶,٧ است که نسبت به فصل قبل ١٣.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل بهار ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,۶ درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.۶درصد) ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,۵ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣.٠ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمان

در فصل بهار ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۵.٢ درصد) ١۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧۵,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

در فصل بهار ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٠.٠ درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه های اجرایی (بهار ١۴٠٢)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣۶٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢۴.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧۶٠,۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١۶.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧۵١,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٩.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٧.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٨٨٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١۵.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣۴.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨٠,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣٧١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣۴.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۶٠٧,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣۶.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۶١٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه شیرآلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٩.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٠.١ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢١,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵١.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٢.٨ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠١۶,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢۵.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۵.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵٠.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨۴۴,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣۵٢۵,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٩.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٠.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۶.٢ درصد افزایش داشته است.

0 / 5. 0

نظرتان راجع به این نوشته

شاید این نوشته نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه کاربران در رابطه با
بررسی روش‌های نوین بازیافت ضایعات آهنی